Ubezpiecz już dziś swoją rezerwację oraz pobyt w Obiekcie INTERFERIE S.A.!
1

Zabezpiecz się na wypadek niespodziewanej rezygnacji z pobytu w Obiekcie INTERFERIE S.A.

Ubezpiecz swoją rezerwację i odzyskaj do 100% poniesionych kosztów!

2

Zabezpiecz się na wypadek niespodziewanego przerwania pobytu w Obiekcie INTERFERIE S.A.

Ubezpiecz swój wyjazd i odzyskaj koszty za niewykorzystany pobyt!

Ubezpieczenie odwołania kosztów

rezerwacji w INTERFERIE S.A. pozwoli zabezpieczyć poniesione wydatki związane z rezerwacją w Obiekcie INTERFERIE S.A. na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych Uczestnika (osoby rezerwującej pobyt), Współuczestnika pobytu oraz osób najbliższych. INTERFERIE S.A. w okresie odpowiedzialności dokona zwrotu do 100% poniesionej opłaty rezerwacyjnej w przypadku rezygnacji Ubezpieczonego z pobytu w Obiekcie INTERFERIE S.A. między innymi w przypadku:

Ubezpieczenie przerwania pobytu w Obiekcie INTERFERIE S.A.

pozwoli zabezpieczyć koszty wyjazdu, na wypadek konieczności przerwania przez Uczestnika/ Ubezpieczonego lub Współuczestnika pobytu w Obiekcie INTERFERIE S.A.. INTERFERIE S.A. w okresie odpowiedzialności dokona zwrotu między innymi w przypadku:

• objęcia Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży obowiązkową kwarantanną, która nie zakończy się do dnia rozpoczęcia podróży*;

• objęcia Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży izolacją lub izolacją domową;

• nagłego zachorowania ubezpieczonego lub współuczestnika podróży na Sars-Cov-1, Sars-Cov-2 z ich mutacjami;

• nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich;

• nagłe zachorowania Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich – wymagające min. 24 godzinnej hospitalizacji;

• zaostrzenia choroby przewlekłej Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich – wymagające min. 24 godzinnej hospitalizacji;

• śmierci Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich;

• powikłania ciąży (w tym przedwczesny poród) powstałe do 32 tygodnia ciąży, jeśli w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia powikłania ciąży nie występowały;

• szkody w mieniu Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, powstała w wyniku zdarzenia losowego lub będąca następstwem przestępstwa, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży;

• szkody w mieniu pracodawcy Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży powstała w wyniku zdarzenia losowego lub będąca następstwem przestępstwa, która wystąpiła maksymalnie 7 dni przed zakończeniem okresu ubezpieczenia, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, jeśli Ubezpieczony lub Współuczestnik podróży wchodzą w skład organu zarządzającego swojego pracodawcy;

• kradzież samochodu będącego własnością Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży w ich miejscu stałego zamieszkania;

• kradzieży dokumentów niezbędnych w podróży (dowodu osobistego, paszportu, wizy) Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży, pod warunkiem, że kradzież dokumentów nastąpiła maksymalnie 30 dni przed datą rozpoczęcia podróży i została zgłoszona odpowiednim władzom;

• wypadku komunikacyjnego udokumentowanego przez policję, któremu uległ Ubezpieczony lub Współuczestnik podróży;

• wypowiedzenia Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony; INTERFERIE S.A. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rozwiązania takiej umowy o pracę z winy Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży;

• wyznaczenia daty rozpoczęcia pracy Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży przez pracodawcę w okresie trwania podróży, o ile w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczony lub Współuczestnik podroży był zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna;

• otrzymania przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży wezwania do stawiennictwa w sądzie w okresie trwania podróży, jeśli obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży jest obowiązkowa;

• otrzymania przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży wezwania z sądu na pierwszą rozprawę rozwodową lub separacyjną, jeśli termin rozprawy wypada w okresie trwania podróży;

• rozpoczęcia procedury pobierania krwiotwórczych komórek (szpiku kostnego) do transplantacji, w której uczestniczą Ubezpieczony lub Współuczestnik podróży;

• wystąpienia u Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży reakcji alergicznej na szczepienia, które przez Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne uznane zostały za obowiązkowe lub zalecane w przypadku podróży do kraju, który jest celem ich podróży;

• otrzymania pisemnej informacji z Narodowego Funduszu Zdrowia przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży z wyznaczeniem terminu leczenia lub rehabilitacji, które ma się rozpocząć w trakcie trwania podróży;

• otrzymania propozycji adopcji dziecka przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, którzy biorą udział w procedurze adopcji dziecka;

• wyznaczenie Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży daty egzaminu poprawkowego w szkole wyższej lub na uczelni wyższej, którego niezaliczenie spowoduje usunięcie z listy studentów, pod warunkiem, że data egzaminu poprawkowego przypadnie na termin trwania podróży;

• otrzymania przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży nieoczekiwanego wezwania do rozpoczęcia służby wojskowej w czasie trwania podróży;

• otrzymania przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży powołania do rozgrywek sportowych o randze międzynarodowej, które odbywają się w trakcie trwania podróży;

• kwalifikacji Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży do olimpiady międzyszkolnej organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz odbywającej się w czasie podróży.

Maksymalna suma odpowiedzialności kosztów rezerwacji wynosi 5 000 zł dla jednego Ubezpieczonego!

Zadzwoń na infolinię

Zakup ubezpieczenia to ochrona poniesionych wydatków finansowych na wypadek nieprzewidzianych przyczyn losowych, które mogą dotknąć Ciebie, Współuczestnika podróży, a nawet Twoich najbliższych.

Oferta obejmuje Ubezpieczenie:

Ubezpieczenie rezygnacji (RG) oraz ubezpieczenie przerwania pobytu (RGS) skierowane jest do klientów korzystających z wyjazdu do Obiektu INTERFERIE S.A. z włączeniem rozszerzenia o powody związane z chorobą przewlekłą (CP*) oraz rozszerzeniem o obowiązkową kwarantannę, izolację, izolację domową związaną z Sars-Cov-1, Sars-Cov-2 i ich mutacjami.

I Wariant
Ubezpieczenie rezygnacji (RG) lub ubezpieczenie przerwania pobytu (RGS) dla klientów korzystających z wyjazdu do Obiektu INTERFERIE S.A. (klient Obiektu INTERFERIE S.A. może wybrać odpowiednie dla siebie ubezpieczenie).

 

Ryzyko (zakres ochrony ubezpieczeniowej) Suma Ubezpieczenia Składka jednorazowa w PLN jako % ceny pobytu w Obiekcie INTERFERIE S.A.
(RG+CP) DO 5.000 PLN 4,50%
(RGS+CP) DO 5.000 PLN 2,40%
II Wariant
Ubezpieczenie rezygnacji (RG) i ubezpieczenie przerwania pobytu (RGS) dla Klientów korzystających z wyjazdu do Obiektu INTERFERIE S.A.. Ubezpieczenie oferowane w Pakiecie (RG+RGS+CP). W pakiecie taniej!

 

Ryzyko (zakres ochrony ubezpieczeniowej) Suma Ubezpieczenia Składka jednorazowa w PLN jako % ceny pobytu w Obiekcie INTERFERIE S.A.
RG+RGS+CP* DO 5.000 PLN 5,90%
*Choroba przewlekła (CP) – dotyczy Ubezpieczonego, współuczestnika podróży, bądź osób im bliskich – choroba, która była leczona w ciągu 5 lat poprzedzających datę zawarcia umowy ubezpieczenia oraz jest uznana za przewlekłą zgodnie z ogólną wiedzą medyczną.
Infolinia: (71) 724 25 69

Ważne informacje:

W przypadku ubezpieczenia rezygnacji (RG) ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z pierwszym dniem okresu ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż następnego dnia po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, a kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, jednak nie później niż w momencie rozpoczęcia zakwaterowania Ubezpieczonego w Obiekcie INTERFERIE S.A. W przypadku Ubezpieczenia przerwania pobytu (RGS) ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z momentem zakwaterowania Ubezpieczonego w obiekcie, jednak nie wcześniej niż następnego dnia po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia a kończy się z końcem z dniem poprzedzającym zakończenie pobytu w Obiekcie INTERFERIE S.A..

Zawarcie ubezpieczenia może nastąpić tylko w określonym terminie:
    • do 7 dni od daty zawarcia Umowy na pobyt w Obiekcie INTERFERIE S.A. lub opłacenia wymaganego w Umowie zadatku (w zależności co było pierwsze) na poczet rezerwacji jeśli do rozpoczęcia pobytu pozostało więcej niż 30 dni;
    • w dniu zawarcia Umowy na pobyt w Obiekcie INTERFERIE S.A. lub opłacenia wymaganego w Umowie zadatku (w zależności co było pierwsze) na poczet rezerwacji jeśli pozostało mniej niż 30 dni.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje, zatwierdzonych uchwałą Nr 48/Z/2018 Zarządu INTERFERIE S.A. z dnia 30.08.2018 r., zmienionych aneksem nr 1 z dnia 16.04.2020 r., stanowiących załącznik do umowy agencyjnej nr 202000063021 oraz jej integralną część.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje oraz inne dokumenty dotyczące rezygnacji znajdują się w zakładce: Dokumenty oraz na stronie INTERFERIE S.A..

Skontaktuj się z nami i ubezpiecz swoją rezerwację oraz pobyt w Obiekcie INTERFERIE S.A. już dziś!

Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 15:00 pod numerem:

(71) 724 25 69

Pozostałe pliki do oferty do pobrania

IPID, OWU KIT2018, Aneks, postanowienia dodatkowe dla INTERFERIE
1 021,20 KB
pobierz
SIT0345_Interferie (ściaga KIT - Agent Medkredyt)
389,63 KB
pobierz

MedKredyt sp. z o.o. działa w imieniu INTERFERIE S.A. na podstawie umowy agencyjnej o numerze 202000063021